ปะเก็นทนสารเคมี PTFE Coated EPDM

ปะเก็นทนสารเคมี PTFE Coated EPDM

  ใช้กับหน้าแปลน พลาสติก Plastic, ไฟเบอร์กลาส Fiberglass หรืองานทนสารเคมี(Chemical Resistant)

  เป็นปะเก็นทนกรด,ทนด่าง,ทนสารละลายไฮโดรคาร์บอน

   กรด Moderate acids

   ด่าง  Caustics

   ก๊าช Gases

   ไฮโดรคาร์บอน  Hydrocarbons

   ไอกรด Fume acids

 Applied Size

   ASME     Max pressure 150psi

   JIS         Max pressure 20kg/cm2

                                                                                DIN        Max Pressure PN16 


  

Visitors: 68,641